Klauzula informacyjna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPM Hotele SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, KRS: 0000175947, REGON: 016865236, NIP: 5291626119.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Pana Łukasza Grabowskiego, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mpm.pl.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
  1. odpowiedzi na Państwa pytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie,
  2. przesyłania do Państwa newslettera,
  3. rezerwacji pokoi, a także usług oferowanych przez podmioty należące do MPM Hotele SPA Sp. z o.o.
 4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
 5. Na potrzeby odpowiedzi na zapytanie przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
 6. Na potrzeby przesyłania do Państwa newslettera przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail.
 7. Na potrzeby rezerwacji pokoi, a także usług oferowanych przez podmioty należące do MPM Hotele SPA Sp. z o.o., przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru konta bankowego.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w przypadku odpowiedzi na zapytanie, do momentu przekazania odpowiedzi, a po tym okresie, przez okres 1 roku,
  2. w przypadku newslettera, do momentu wycofania zgody na takie działanie,
  3. w przypadku rezerwacji pokoi i/lub usług, przez okres 3 lat od momentu zarejestrowania danych.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Administrator może pobierać dane od podmiotów trzecich, które mogą zarezerwować Państwu pobyt w hotelach należących do Administratora.
 12. Administrator nie pobiera danych ze źródeł powszechnie dostępnych.
 13. Pani/Pana dane zostaną przekazane do usługodawcy, jakim jest Profitroom Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta 9/3, 60-829 Poznań, KRS 0000303746; NIP: 525-24-23-458; REGON: 141374990 – dane zostaną przekazane w celu umożliwienia Państwu rezerwacji pokoi hotelowych.
 14. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do podmiotów trzecich, którzy będą odpowiedzialni za zrealizowanie płatności za pokoje i/lub usługi – podmioty te są osobnymi administratorami danych osobowych.
 15. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do:
  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych i ewentualnych odbiorcach Danych;
  2. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
  3. żądania usunięcia Danych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
  5. przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych w formacie umożliwiającym przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 16. Pani/Pana dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.
No.4 Residence